____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление по чл.128, ал.1 ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

 

         Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №191/17.04.2012 год. на Кмета на Община Мездра е допуснато изработване на Подробeн устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за

ПИ №№035011, 035012, 035013, 035016, 031014 и 031038, местност "Трохала" в землището на с. Царевец.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на съобщаване /публикуване/ на обявлението чрез Община Мездра, по реда и условията на Административно – процесуалния кодекс и чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Враца.

https://www.livechatalternative.com/