____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Продажба чрез търг с явно наддаване

на общински имот- частна общинска собственост,УПИ II- ри,пл.№ 640 в кв. 118-А по плана на гр.Мездра, ул. “ Ал.Стамболийски “ с площ от 1 370 кв.м.
Търгът ще се проведе на 14.07.2006 г. от 10.00 часа в Община Мездра. Втора дата – 21.07.2006 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, до 15.00 часа
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на общината, тел. 0910 / 9-20-08.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА:/п/

/Ив. Аспарухов/

РС

https://www.livechatalternative.com/