____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот

5/17 ид.части от УПИ I-ви в кв.85 по плана на гр.Мездра от 5 декара, заедно с реализираната в имота масивна сграда – баня със застроена площ от 258 кв.м
Търгът ще се проведе на 25.07.2006 г. от 10.30 часа в Община Мездра . Втора дата – 28.07.2006 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, до 15.00 часа
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на общината, тел. 0910 / 9-20-08.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : ……………….

/ Ив. Аспарухов /

РС

https://www.livechatalternative.com/