Обява на свободните пасища и ливади на територията на Община Мездра

О Б Я В А
 
 
Община Мездра уведомява собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че разполага със свободни пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд останали след разпределение от комисия на провоимащи лица по реда на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, съгласно списък, неразделна част от обявата.
Същите могат да бъдат отдадени под наем чрез търг в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.
При заявен интерес към конкретни имоти от списъка Община Мездра ще организира търг с явно надаване по реда и условията на чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ.
Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация за имотите, условията и изискванията за провеждането на търг в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра, ул.”Христо Ботев” № 27 или на телефон 0889465290.
 
 
КМЕТ:
 
 
(Иван Аспарухов)
 
 
ХЧ/ХЧ