____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

<span style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:BG”>                  О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

<span lang="RU" style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:RU”> 

<span style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:BG”> 

<span style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:BG”>                                    О  Б  Я  В  Я  В  А  :

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:Arial;mso-ansi-language:BG”> 

<span style="font-size:12.0pt;
font-family:Arial;mso-ansi-language:BG”> 

<span style="font-family:Arial;
mso-ansi-language:BG”>               П<span lang="RU" style="font-family:
Arial;mso-ansi-language:RU”>родажба<span lang="EN-US" style="font-family:
Arial”> <span lang="RU" style="font-family:Arial;mso-ansi-language:
RU”> чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински недвижим имот №  116210 – земеделска земя в  землището на   с. Люти дол, Община Мездра ,м. „ Мала река „  с площ  от 0,183 дка.

<span style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:BG”>            Търгът ще се проведе на  29.05. <span lang="RU" style="font-size:
12.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:RU”> 2012 г. от 10.30 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стоя № 202 .  Втора дата – 05.06. 2012 г  в същия час и място .

<span lang="RU" style="font-size:
12.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:RU”>          <span style="font-size:12.0pt;
font-family:Arial;mso-ansi-language:BG”>Изискващите се

документи за участие в търга, включително и депозита за участие  се внасят  в          срок   <span style="font-size:12.0pt;
font-family:Arial;mso-ansi-language:BG”>до   деня предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа.   Тръжна документация  и допълнителна информация <span style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:
BG”>           за  <span lang="RU" style="font-size:12.0pt;
font-family:Arial;mso-ansi-language:RU”>търга се получава в стая № 104-А  на  общината <span style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:BG”>, тел. / 0910 /  9- 21-16, вътрешен   112.

 

<span style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:BG”> 

                                 КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА <span style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:BG”> :  ………………….

<span style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;
mso-ansi-language:BG”> 

                                                                                  <span style="font-size:
12.0pt;font-family:Arial;mso-ansi-language:BG”>/  Ив. Аспарухов<span lang="EN-GB" style="font-size:12.0pt;
font-family:Arial”> 
<span style="font-size:12.0pt;font-family:
Arial;mso-ansi-language:BG”>/

<span lang="RU" style="font-family:Arial;mso-ansi-language:
RU”>РС

https://www.livechatalternative.com/