__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Споделете добри практики на платформата за насърчаване на гражданското участие ,,Умно гражданство”

Сдружение „МИГ Дългопол-Смядово“ изпълнява Проект № BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Главната цел на проекта е изграждане и създаване на предпоставки за партньорско отношение между местните власти, гражданите и бизнеса чрез създаването на иновативен за територията на МИГ „Дългопол-Смядово" подход, а именно създаването на електронна платформа за насърчаване на гражданското участие „Умно гражданство”, която е достъпна на адрес https://social.acstre.com/

Платформата дава възможност за: Регистрация на геореферирани неспешни сигнали; Посочване на проблеми; Регистрация на предложения и идеи; Обществено обсъждане на важни за гражданите проблеми; Провеждане на анкети (гласуване) на актуални за обществото проблеми;

Една от интересните функционалности на платформата е портал „Кмете, виж!“ и мобилно приложение за лесно докладване на неспешни сигнали от различно естество към общинските администрации. Например – дупка в асфалта, счупена катерушка, разпиляни отпадъци, неправилно паркиран автомобил.

Докладването се извършва през уеб (https://kmetevij.com) и/или мобилно приложение, което позволява гражданите да направят снимки и да дадат кратко описание. Специално за проекта „Smart citizenship” – умно гражданство системата е интегрирана със АИС на община Дългопол и е свързана със системата за документооборота на община Смядово посредством национална система за обмен на документи.

По проекта се извършиха и проучвания и изследвания, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

Основните изводи и препоръки към двете администрации са обобщени в доклади, които са на разположение на сайта на МИГ http://mig-dalgopol-smiadovo.com/opdu и на сайта на иновативната платформа https://social.acstre.com/section-33-dokumenti_za_proeka.html

В момента се провежда информационна кампания по населените места.

Споделете добри практики на платформата с цел  засилване на интереса на гражданите за вземане на участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво.