____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

На 31 октомври изтича крайният срок за плащане на местните данъци и такси

Община Мездра напомня на данъчно задължените лица, че съгласно Закона за местните данъци и такси на 31октомври 2020 г. изтича крайният срок за плащане на:
 
Данък върху недвижимите имоти;
 
Такса битови отпадъци;
 
Данък върху превозните средства;
 
Патентен данък.
 
Задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:
 
• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка „ДСК“ ЕАД – клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:
 
44 14 00-патентен данък,
44 21 00- данък върху недвижимите имоти,
44 23 00- данък моторни превозни средства,
44 24 00 – такса битови отпадъци.
 
• на касите на Община Мездра в Центъра за информация и административни услуги на гражданите, включиттелно чрез ПОС устройство,
 
• на касите на „Български пощи“ ЕАД,
 
• в офисите на „Изипей“ (Easypay) АД,
 
• в „Обединена българска банка“ (ОББ) АД,
 
• в Банка „ДСК“ ЕАД,
 
• в Кметствата по населени места.