____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Търг за продажба на общински имот в с. Люти дол

О Б  Я  В  А  
 
Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за продажба на общински имоти:
 
 Поземлен имот с идентификатор 44759.502.148 с площ от 731 кв.м, общинска собственост в урбанизирана територия съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри на с.Люти дол, общ.Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1630/19.09.2018 г.,  актуван с АЧОС № 4144/24.06.2020 г. с начална цена в размер на 6000,00 лв. (без ДДС). Депозит за участие е в размер на 600,00 лв.;
 
Депозит за участие в търга по се внася по следната банкова сметка на Община Мездра : IBAN – BG82STSA93003325414500,  BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра.
Търгът ще се проведе на 17.11.2020 г. от 10:30 часа в Община Мездра,  гр.Мездра, ул.”Христо Ботев” № 27 в стая № 202,  на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 24.11.2020 г. в същия час, на същото място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
 
 
КМЕТ:
(Иван Аспарухов)
 
ХЧ/ХЧ
https://www.livechatalternative.com/