____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №259/17.05.2012 год. на Кмета на Община

Мездра е допуснато изработване на проект за частично изменение на  Подробeн устройствен план (ЧИПУП) – План

за регулация buy viagra online (ПР) за УПИ І, пл.№181 и УПИ ІІ с пл. №182 в кв.21 по плана на с. Ослен Криводол, община Мездра.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на съобщаване /публикуване/ на обявлението чрез Община Мездра, по реда и условията на Административно – процесуалния кодекс и чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Враца.

https://www.livechatalternative.com/