____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ДО Цветан Михайлов

СЪОБЩЕНИЕ по чл.18а, ал.10 от АПК
ДО Цветан Михайлов
Гр. София
 
Уведомяваме Ви, че със Заповед № 650/15.10.2020 год., издадена от кмета на община Мездра на основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е наредено премахването на незаконен строеж „Изгребна яма за отпадни битови води“, находящ се в ПИ44759.501.362 по КККР на с.Люти дол, община Мездра, УПИ I, кв.34 и частично в ПИ44759.501.542, в сервитута на ул. Витоша по ПУП на с. Люти дол.
    Със съдържанието на заповедта можете да се запознаете в Община Мездра на адрес: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, стая 107 в 7-дневен срок, считано от датата на настоящото съобщение. Жалби срещу заповедта могат да бъдат подавани в 14 – дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Враца, чрез органа, който я е издал.
https://www.livechatalternative.com/