____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление на основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ

                                                 О Б Я В Л Е Н И Е
 
                                                   №35/23.11.2020 год.
 
                Община Мездра на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава, че е изработен Проект за Изменение на ОУП на Община Мездра, в обхвата на концесионната площ индивидуализирана с координатите на точките от №1 до №11 съгласно приложение № към т.2 от Решение №728/27.11.2017 год. на Министерски съвет за предоставяне на концесия от находище „Равнище -2“ участъци „Централен“ и „Източен“, разположени в землищата на с.Горна Кремена и с.Върбешница, община Мездра, област Враца.
            УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община град Мездра за отразяване на концесионна площ на находище от находище „Равнище -2“ участъци „Централен“ и „Източен“.
Срещата ще се проведе на 27.11.2020 г. от 11.00 часа в стая 105 на Община град Мездра.
           Проектът с пълна текстова и графична част на Изменението на ОУП се намира за разглеждане и обществен достъп в стая №105, ет.1 в сградата на Община Мездра, с административен адрес: гр.Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, всеки работен ден.

SKMBT_C36020112310591

https://www.livechatalternative.com/