____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Мездра съобщава, че със Заповед №266/21.05.2012 год. на кмета на Община Мездра е допуснато изработване на КПИИ за УПИ ХХІІІ, пл.№ 883 в кв.87 по плана на с. Долна Кремена за изграждането на разширение на съществуващ навес, склад и помещение за опаковане на готова продукция.

Заповедта може да се

обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението чрез Община Мездра по реда и условията на АПК и чл.215 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Враца.

https://www.livechatalternative.com/