„Мездра-Автотранспорт-2003”ЕООД – Обява

На основание чл. 51 от Наредба за РПУРОбИ и решение
от протокол № 9/29.05.2012 г. на Общински съвет – Мездра

 

                        О  Б  Я  В  Я  В  А

    Втори търг с явно наддаване на следните  недвижими имоти:

    1. УПИ I-1816 с площ 5 589 кв.м. в квартал 112а, при начална
тръжна цена  57 520 лв.
2. ПИ 1819 с площ 3 102 кв.м. в кв. 112а, при начална тръжна
цена 25 680 лв.
3. УПИ ХІІ-1229, цялата от 900 кв.м. при начална тръжна цена
12 400 лв.
4. УПИ ХІ-1229, цялата от 980 кв.м. при начална тръжна цена
12 640 лв.
5. УПИ VІІІ-1229, цялата 1 670 кв.м. заедно с прилежащата би
това сграда с РЗП – 315 кв.м. по плана за регулация на гр.
Мездра при начална тръжна цена  32 800 лв.
6. УПИ ІХ-1229, цялата 1 760 кв.м. заедно с автомивка при на
чална тръжна цена 24 800 лв.
7. УПИ Х-1229, цялата 1 690 кв.м. при начална тръжна цена
21 760 лв   
Търга ще се проведе на 15.06.2012 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Мездра –ІV ет. При неспечелен
имот повторен търг ще се проведе на 22.06.2012 г. в същия час и място.
Тръжна документация се закупува в счетоводството на „Мездра Автотранспорт -2003” ЕООД.
Краен срок за закупуване на тръжна документация – 15.00ч.
на 13.06.2012 г./за втората дата 20.06./
Краен срок за внасяне на депозит в размер на 10% и подава
не на оферти за участие – 15.00 ч. на 14.06.2012 г./за втората дата 21.06/
За справки тел:   0910 5 03 61
0898 37 99 88
0888 73 50 98