____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Продажба чрез търг с явно наддаване на:

1. Общински недвижим имот „Кафе-аперитив „с бруто застроена площ – 63,35 кв.м,реална част от едноетажна сграда реализирана с отстъпено право на строеж в УПИ I-ви в кв.85 по плана на гр.Мездра;
2. Общински недвижим имот „Магазин за месо „с бруто застроена площ – 63,35 кв.м ,реална част от едноетажна сграда реализирана с отстъпено право на строеж в УПИ I-ви в кв.85 по плана на гр.Мездра;
3. Общински недвижим имот „Ресторант”, едноетажна сграда реализирана с отстъпено право на строеж с бруто застроена площ – 79,10 кв.м в УПИ I-ви в кв.85 по плана на гр.Мездра;
4. 14 масивни павилиони ,реализирани с отстъпено право на строеж в в УПИ I-ви в кв.85 по плана на гр.Мездра , както следва:
1. Магазин №1 със ЗП 17,85 кв.м;
2. Магазин №2 със ЗП 34,40 кв.м;
3. Магазин №3 със ЗП 17,85 кв.м;
4. Магазин №4 със ЗП 17,85 кв.м;
5. Магазин №5 със ЗП 17,85 кв.м;
6. Магазин №6 със ЗП 17,85 кв.м;
7. Магазин №7 със ЗП 17,85 кв.м;
8. Магазин №8 със ЗП 17,85 кв.м;
9. Магазин №9 със ЗП 17,85 кв.м;
10. Магазин №10 със ЗП 17,85 кв.м;
11.Магазин №11 със ЗП 17,85 кв.м;
12. Магазин №12 със ЗП 34,40 кв.м;
13.Магазин №13 със ЗП 17,85 кв.м;
14.Магазин №14 със ЗП 17,85 кв.м;

Търгът ще се проведе на 28.07. 2006 г. от 11.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 15.08 . 2006 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на общината , тел. 0910 / 9-20-08.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА: ……………./ Ив.Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/