____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ
 
Съгласно Закона за местните данъци и такси, за  2021 година, са определени следните срокове за заплащане на :
1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци
I    вноска    до 30 юни
II   вноска   до 31 октомври
На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.

            2.Данък
 върху превозните средства
I    вноска     до 30 юни
II   вноска    до 31 октомври
            На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто
 
            3.Патентен данък
Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва патентни дейности се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности.
Лицата подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата ,свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата декларацията се подава непосредствено преди започването на дейността.
Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва:
за първото тримесечие                               до 31 януари
за второто тримесечие      от 1 февруари до 30 април
за третото тримесечие       от 1 май до 31 юли
за четвъртото тримесечие от 1 август до 31 октомври
Лицата, които са подали декларация до 31 януари и в същия срок са заплатили пълния размер на данъка, ползват отстъпка 5 на сто
 
           4. Данък върху таксиметров превоз на пътници – внася се преди получаване на
издаденото разрешение по Закона за автомобилните превози .
 
 
Задълженията си може да платите по един от следните начини:
-        безкасово  по банков път Община Мездра се обслужва от „Банка   ДСК „ ЕАД клон Мездра      IBAN   BG95STSA93008425414500        BIC   код   STSABGSF
      код на вид плащане
      44 14 00   патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници
      44 21 00   за данък върху недвижимите имоти
      44 23 00   данък моторни превозни средства
      44 24 00   такса битови отпадъци
      44 28 00 туристически данък
            - на касите на община Мездра Информационния център и чрез ПОС устройство
      - на касите на „Български пощи” ЕАД
      – в офисите на Изипей /Easypay/
      – в ОББ АД
- в Банка ДСК АД
      – в Кметствата по населени места