____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Търг с явно наддаване за учредяване право на строеж

на жилищна сграда със застроена площ от 262,45 кв.м и разгъната застроена площ от 1941,42 кв.м в гр. Мездра – незастроен парцел – част от УПИ I, кв.101-В по плана на града , ул. “ Св.П.Евтимий “ № 29 срещу придобиването на не по-малко от 20 % от разгънатата застроена площ на сградата под форма на готови жилищни имоти.

Търгът ще се проведе на 22.08.2006 г. от 11.00 часа в сградата на Община Мездра – втори етаж. Втора дата – 29.08.2006 г.
Тръжната документация се получава в стая № 109 срещу 40 лева платими в брой. Срокът за представяне на необходимите документи за участие в търга е до деня , предхождащ неговото провеждане – до 15.00 часа .
За допълнителна информация – тел.0910 / 9-20-08.

https://www.livechatalternative.com/