____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

Извлечение от решение №395 от 27.07.2006 година
ОбС Мездра на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, вр. с чл.44, ал.1 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик на Община Мездра, вр. с чл.2, чл.4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на дружества с общинско участие в Община Мездра обявява конкурс за Управител на “Общински пазари и тържища” ЕООД – гр. Мездра

1.Конкурсът ще се проведе на три етапа:
1.1.Извършване на предварителен подбор;
1.2.Представяне от кандидатите след подбора на програма за развитие, дейността на търговското дружество;
1.3.Събеседване с кандидатите.

2.Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
2.1.Основни изисквания
• Образование – висше, минимална квалификационна степен – бакалавър;
• Минимален трудов стаж – 3 години;
• Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;
2.2. Специфични изисквания
• Компютърна грамотност;
• Владеенето на чужд език е предимство.

3.Необходими документи за участие в конкурса:
• Молба – свободен текст;
• Автобиография;
• Актуална снимка;
• Актуално свидетелство за съдимост;
• Копие от диплом за завършено висше образование и от други официални документи, удостоверяващи изискваната квалификация, които да са нотариално заверени;
• Копие от трудова или служебна книжка (ако има такава);
• Декларация по чл.40, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик на Община Мездра.

Документи за участие в конкурса се подават в запечатен плик в деловодството на Общински съвет – Мездра, ет.4 в сградата на община Мездра, ул.”Христо Ботев” №27 всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа до 07.09.2006 година.

ОБЩИНА МЕЗДРА

З А П О В Е Д
№ 705
гр. Мездра,03.08.2006 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на дружества с общинско участие в Община Мездра и в изпълнение на Решение №395 от 27.07.2006 година на Общински съвет Мездра

ОПРЕДЕЛЯМ:

Датите за изпълнение на етапите от конкурса за Управител на “Общински пазари и тържища” ЕООД – гр. Мездра.
І.етап: Извършване на предварителен подбор на 12.09.2006 г.
ІІ.етап: Представяне от кандидатите след подбора на програма за развитие, дейността на търговското дружество до 27.09.2006 г.
ІІІ.етап: Събеседване на 05.10.2006 г.

КМЕТ:………………………..
/ Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/