Обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава,

че със Заповед №295/06.06.2012 год. на Кмета

на Община Мездра е допуснато изработване на проект за частично изменение на  Подробeн устройствен план (ЧИПУП)

– План за регулация (ПР) за УПИ ІІ, пл.№275 в кв.53 по плана на с. Зверино, община Мездра.

Заповедта може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на съобщаване /публикуване/ на обявлението чрез Община Мездра, по реда и условията на Административно – процесуалния кодекс и чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Враца.