____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за търг за отстъпване право на строеж на група от 6 броя гаражи в кв. 76, гр. Мездра

О Б  Я  В  А  
 
Община Мездра обявява провеждането на търг с тайно наддаване за отстъпване право на строеж за строителство на гаражи всеки с площ от 18 кв.м.  в група от 6 броя гаражи, съгласно предвижданията на ПУП-ЗРП за гр.Мездра в УПИ ХІ, кв. 76 – частна общинска собственост, имот с идентификатор № 47714.500.1079, находящ се в гр. Мездра, ул. „Васил Левски” по КККР на гр. Мездра, актуван с АОС № 4240/14.10.2020г.
Строителството на гаражите да се извърши едновременно за цялата група след одобряване на инвестиционен проект, изготвен за сметка на спечелилите участници в търга за отстъпено право на строеж.
Кандидатите, участващи в процедурата да имат постоянен адрес в прилежащите квартали, ограничени от улиците „Ал. Стамболийски”, „Рила”, „Стефан Караджа” и „Хаджи Димитър”, съгласно въведеното с Решение № 212 от Протокол № 15/26.11.2020 г. на Общински съвет гр.Мездра ограничително условие относно участващите лица.
         Началната тръжна цена за отстъпване право на строеж за един гараж с площ от 18 кв.м. е в размер на 537,00 лева (без ДДС). Депозитът е в размер на 53,00 лева и се внася  по  банкова сметка на Община Мездра IBAN – BG82STSA93003325414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК»   клон Мездра.
Търгът ще се проведе на 16.02.2021 г. от 10:00 часа в Община Мездра, Малка заседателна зала на ІV етаж. Втора дата – 23.02.2021 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до 15.02.2021 г. до 15:00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон   0899465290.
 
 
КМЕТ:
 
(Иван Аспарухов)
 
 
ХЧ/ХЧ
 
https://www.livechatalternative.com/