____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

до Н-ците на Зоя Кирилова Иванова

На основание чл. чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със Заповед №318 от 12.06.2012 год.  на Кмета на Община Мездра е одобрено Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИПУП-ПРЗ/ за УПИ ХІ, пл.№1687, кв.80 по плана на гр. Мездра и е издадено разрешение за строеж № 38/12.06.2012 год.  за строеж: “Триетажна жилищна сграда с магазин” в

УПИ ХІ пл.№1687, кв.80 по плана на гр. Мездра с възложител Цветелина Ганчева Дюре, като части от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/.

Проекта се намира в Община Мездра на ул. „Хр. Ботев” №27 ет.1 ст.105 и ст.106 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

            КПИИ подлежи на обжалване чрез главния архитект на Община Мездра пред Врачански Административен съд в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението, съгласно чл.218 от ЗУТ при реда и условията на Административно процесуалния кодекс .

https://www.livechatalternative.com/