____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Tърг с явно наддаване на общински недвижим имот в с. Люти дол

Продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот в с. Люти дол, представляващ УПИ II , пл.№75 в кв.17 с площ от 5 800 кв.м заедно с реализираната в имота административна сграда -бивш интернат.
Търгът ще се проведе на 06.03. 2007 г. от 10.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 13.03 . 2007 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината .

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА : ……………….

/ Ив. Аспарухов /

РС

https://www.livechatalternative.com/