Заповед №108/16.02.2021г. за спечелил търга за имот с идентификатор 47714.500.1079 по КККР на гр. Мездра

Заповед №108/16.02.2021г.