____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за търг за магазин с. Зверино

О Б  Я  В  А  
 
 
Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
Самостоятелен обект с идентификатор 30510.501.366.1.1 с площ от         132 кв.м. магазин с предназначение за търговска дейност, съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с.Зверино, одобрени със Заповед № РД-18-1626/19.09.2018 г., актуван с АЧОС № 4095 от 27.02.2020 г. 
Месечният наем е в размер на 844,80 лв.(с ДДС). Депозитът за участие 844,80 лв.(с ДДС) е в размер на 100% от началната тръжна цена и се внася по сметка на Община Мездра в Банка „ДСК” ЕАД – IBAN-BG82STSA93003325414500, BIC STSABGSF, банка ДСК – клон Мездра.
 Срокът за отдаване под наем на обекта е 5 (пет) години.
Търгът ще се проведе на 23.03.2021 г. от 10,00 часа в Община Мездра.   Втора дата – 30.03.2021 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня, предхождащ провеждането на търга  22.03.2021 г. до 15:00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга са получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон +359889465290.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
КМЕТ:
(Иван Аспарухов)
https://www.livechatalternative.com/