____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Действащи ставки за местни данъци и такса битови отпадъци на територията на Община Мездра за 2021 година

Действащи ставки за местни данъци и такса битови отпадъци на територията на Община МЕЗДРА за 2021 година

1. Данък недвижими имоти /ДНИ/

- ДНИ за жилищни и нежилищни имоти на физически лица и на юридически лица /включително ЕТ/ – 2.5 промила 

2.Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин

- при възмездно придобиване на имущество – 3 процента

- при дарение на имущество между братя и сестри – 0,6 процента

- при дарение на имущество извън горните случаи – 5 процента 

3.Данък върху превозните средства за леки автомобили

Разценки съобразно мощността на двигателя:
до 55 kW включително – 0.34 за 1 kW;
над 55 kW до 74 кВ включително – 0.54 за 1 kW;
над 74 kW до 110 кВ включително – 1.10 за 1 kW;
над 110 kW до 150 кВ включително – 1.23 за 1 kW;
над 150 kW до 245 кВ включително – 1.60 за 1 kW;
над 245 kW -2.10 за 1 kW
Коригиращ коефициент според екологичната категория на автомобила (екологичен коефициент):
екологична категория
коефициент
без екологична категория,
1.1
„Евро 1″,
1.1
„Евро 2″
1.1
„Евро 3″
1
„Евро 4″
0.8
„Евро 5″
0.6
„Евро 6″ и „EEV“
0.4
 
 Коефициент за възраст на автомобила /от годината на производство/
Над 20 години                  1,1
16-20 години                    1
11-15 години                    1,3     
6-10 години                      1,5
0-5 години                        2,3
 

4.Такса битови отпадъци  /ТБО/

-за жилищни и нежилищни имоти на физически лица и на фирми– 6.1 промила в т.ч

- сметосъбиране и сметоизвозване                                                    – 2.0 промила
- за обезвреждане на битовите отпадъци                                          – 2,1 промила
За чистота на териториите за обществено ползване                        – 2.0 промила

Цени на кофи/контейнери за смет при облагане на база количество битови отпадъци:
кофа 110 л. –   290.22 лв.
контейнер тип „Бобър“ 1.1 л - 2902.20 лв.
При облагане на база количество битови отпадъци задължението се формира като към цената на съда/съдовете/ се прибавят 2.0 промила върху базата за облагане /по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота/ за чистота на териториите за обществено ползване.

5.Данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 година
На основание чл.107, ал3 от ЗДБ на РБ , решение № 15/26.11.2020 г. на Общински съвет Мездра данъкът върху таксиметров превоз на пътници  за 2021 г. е определен на 300 лева.
 
 
 
 
 
 

Нормативна уредба: Закон за местните данъци и такси, Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мездра, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общински съвет Мездра.