__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Над 1 000 потребители са обхванати в социалните услуги, предоставяни от Община Мездра

thumbnail_Obshtina Mezdra_Sotsialni uslugi

На други близо 400 души е осигурена трудова заетост в социалната сфера 

Повече от 1 000 потребители са обхванати в различните видове социални услуги, които предоставя понастоящем Община Мездра. Това показва обобщената справка от отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“. На други близо 400 души е осигурена временна трудова заетост в социалната сфера. 

Допълнително 260 уязвими лица и деца в неравностойно положение са подпомогнати под формата на дарения с трайни хранителни продукти и подаръчни пакети. 

Социални услуги и заетост 

✔ По Закона за лична помощ 

Съгласно Наредба №РД07-8-9/ 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ, предоставянето на социалната услуга „Лична помощ“ стартира в община Мездра през м. септември 2019 г. Към момента са назначени 256 лични асистенти, които се грижат за 256 лица с трайни увреждания, с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ и деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ. Досега лична грижа са получили 338 потребители. 

✔ Проекти: 

• По Договор BG05M9OP001-2.040-0042-C02 Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра”, който се реализира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г., Община Мездра предоставя почасови мобилни здравно-социални услуги на 115 нуждаещи се лица. По проекта, който е с период на изпълнение 16.03.2020 г. – 31.05.2021 г., са назначени 19 домашни помощници, медицинска сестра, психолог и социален консултант. 

• По Договор № BG05М9OP001-2.040-0042-C02 и допълнително споразумение към него Проект BG05M9OP001-2.101-0030-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра“, който се реализира по процедура Проект BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и  лица с увреждания – Компонент 3“ на ОП РЧР 2014-2020, са назначени 17 социални асистенти, обслужващи 150 лица. Период на изпълнение: 16.03.2020 г. – 31.05.2021 г. 

• От 04.05.2020 г. до 31.12.2020 г. 170 потребители получаваха топъл обяд по Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“. 

• От 08.02.2021 г. по Проект BG05FMOP001-5.001-0182 „Топъл обяд за жителите на община Мездра“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 г. Община Мездра осигурява топъл обяд на повече от 200 потребители. 

• По проект, спечелен по Програма РОМАКТ, Община Мездра осигури хранителни и санитарни пакети на 299 домакинства от уязвими групи. 

• По Програма РОМАКТ Община Мездра изпълнява и Проект „За по-красива и приветлива среда за отдих, спорт и забавление за децата и общността в с. Моравица“, който ще приключи на 31.03.2021 г. 

✔ Заетост: 

• По проект „Обучение и заетост на младите хора“ по ОП РЧР 2014-2020 г. за периода от 27.11.2018 г. до 27.11.2020 г. е осигурена заетост на 5 младежи с увреждания. На един от тях заетостта е удължена до 27.05.2021 г. 

• По Проект „Обучение и заетост на хора с увреждания“ по ОП РЧР 2014-2020 г. за периода от 19.12.2018 г. до 19.12.2020 г. е осигурена заетост на 51 лица с увреждания. Заетостта на 22-ма от тях е удължена до 19.07.2021 г. 

• По Регионалната програма за заетост е осигурена заетост на 9 лица в рамките на 4 месеца. 

• По Националната програма „Помощ за пенсиониране“ е осигурена заетост на 3 лица до навършване възрастта за пенсиониране. 

• По Националната програма „Предоставяне на грижа в домашна среда“ е осигурена заетост на 9 лица, полагали грижи за 10 потребители за периода от 04.05.2020 г. до 31.12.2020 г. 

• По Националната програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ е осигурена 2-годишна заетост за 2 лица до м. септември 2021 г. 

✔ Дарения: 

През 2020 г. Община Мездра получи следните дарения: 

• 1 200 кг трайни хранителни продукти и 100 хранителни пакети от Фондация „ADRA България”, предоставени чрез глобалната хуманитарна организация „ADRA International“. С тях бяха подпомогнати на два транша 100 крайно нуждаещи се лица от гр. Мездра и от 22 села в общината. Те получиха по един хранителен пакет, който съдържа 18 продукти от първа необходимост – боб, брашно, леща, макарони, ориз, сол, захар, олио, оцет, фиде, домати, зелен фасул, лютеница, паприкаш, пастет, прясно мляко, телешки колбас и рибна консерва.

• 160 подаръчни пакети от Фондация „ADRA България”, предназначени за деца в неравностойно положение и ученици от основния курс на обучение. Благотворителната инициатива се реализира за четвърта поредна година по Проект „Деца помагат на деца“, партньор по който е хуманитарната организация. 

✔ Асистентска подкрепа 

От 01.01.2021 г. Община Мездра разкри нова социална услуга като делегирана от държавата дейност – „Асистентска подкрепа“. Съгласно Закона за социалните услуги, потребители на този вид социална услуга са следните целеви групи: 

• лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; 

• деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. 

От 22.03.2021 г. ще започнат работа 30 социални асистенти, които ще се грижат за 88 потребители. 

✔ Разкриване на нови социални услуги: 

• По Проект BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация  на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1, Приоритетна ос №2 „Намаляване на  бедността и насърчаване на социалното включване“ по ОП РЧР 2014-2020 г. в гр. Мездра предстои да бъдат разкрити следните две нови социални услуги: 

* Център за обществена подкрепа за 100 потребители, вкл. 4 места за спешно настаняване; 

* Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства за 30 потребители и 60 консултативни услуги. 

Снимка: © Pixabay