__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра стартира предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

_DSC1017

В изпълнение на Закона за социалните услуги от 22.03.2021 г. Община Мездра стартира предоставянето на нова социална услуга като делегирана от държавата дейност – „Асистентска подкрепа“. 

Това е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда, предоставяна на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, както и на деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. 

_DSC1008

Услугата ще бъде предоставяна до края на годината на 88 потребители от 30 лица, назначени на длъжност „Социален асистент“. За целта Община Мездра сключи трудови договори с одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ на 8-часов работен ден, като един „Социален асистент“ ще предоставя подкрепа на 3-ма потребители. 

На базата на подадените заявления от потребителите, които отговарят на изискванията за ползване на „Асистентска подкрепа”, разпределението на социалните асистенти по населени места е следното: Моравица – 5-ма, Мездра – 4 ма, Лик – 3-ма, Боденец, Долна Кремена, Дърманци, Зверино и Очиндол – по 2-ма, Брусен, Горна Кремена, Лютидол, Ребърково, Руска Бела, Старо село, Типченица и Царевец – по 1. 

_DSC1005

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите. Чрез нея се осигурява почасова подкрепа в домашна среда на потребителите от социален асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация.