____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижими имоти в с. Елисейна ,общ.Мездра

Продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижими имоти в с. Елисейна ,общ.Мездра, както следва:
1.1. Земя УПИ I,пл.№ 170, кв.1 по плана на с. Елисейна от 308 кв.м,
1.2. Земя УПИ I I,пл.№ 170, кв.1 по плана на с. Елисейна от 364 кв.м,
1.3. Имот УПИ I I,пл.№ 46, кв.15 по плана на с. Елисейна от 445 кв.м заедно с реализираната в него едноетажна масивна сграда с БЗП от 92 кв.м,
Търгът ще се проведе на 03.04. 2007 г. от 10.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 10.04 . 2007 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, до 15.00 часа .
Тръжната документация и информация за търга се получава с тая ¹ 104-А на общината, тел.0910/ 9-20-16, вътр. 112.

https://www.livechatalternative.com/