__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на План за интегрирано развитие на Община Мездра (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на Проект на План за интегрирано развитие на Община Мездра (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на Община Мездра за периода 2021-2027 г., на основание чл.35 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), Община Мездра отправя покана за обществено обсъждане и съгласуване на изготвения ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Мездра (ПИРО) за периода 2021-2027 г. към заинтересованите органи и организации, икономическите и социалните партньори, както и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на община Мездра.
Общественото обсъждане на ПИРО се провежда неприсъствено, в електронна среда, поради усложнената епидемиологична обстановка в страната.
 
Проектът на ПИРО е разработен в изпълнение на чл. 23, ал.1 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и в съответствие с Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община /ПИРО/ за периода 2021-2027 г., утвърдени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Същият е публикуван на интернет страницата на Общината за обществено обсъждане на 01.04.2021 г. 
В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община Мездра (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на Общината. ПИРО представлява целеви инструмент за интегрирано развитие на общината, осигуряващ пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия, мобилизация на ресурси и инструментариум за постигането на целите на плана. 
Поради значимостта на настоящия план, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.35 от ППЗРР, предоставяме възможност на всички заинтересовани лица, имащи отношение към развитието на Община Мездра за писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на План за интегрирано развитие на община Мездра за периода 2021 – 2027 г. (ПИРО), като такива могат да бъдат предоставяни по електронната поща на община Мездра: mezdra@mail.bg или в Център за услуги и информация на гражданите, на адрес гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" 27 в срок до 20.04.2021 г., вкл. и чрез попълване на приложения към настоящата покана формуляр.
 
Общинска администрация Мездра разчита на Вашето активно участие в процеса на съгласуване на основния стратегически планов документ на Община Мездра за периода 2021 – 2027 г.
За повече информация във връзка с План за интегрирано развитие на Община Мездра за периода 2021-2027 г.
може да намерите тук