____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

О Б Я В Л Е Н И Е

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА                                                                       Изх.№ 25/ 22.03.2021 год. 

ПИ 12704.159.2

                                                                                            

О Б Я В Л Е Н И Е


                  Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП – ПЗ /  за промяна предназначението на ПИ с идентификатор №12704.159.10 и ПИ с идентификатор №12704.159.11 за разширяване границите на ПИ с идентификатор №12704.159.1 в землището на с.Върбешница.                               

                  Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 105. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация – гр. Мездра.

https://www.livechatalternative.com/