____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Търг с явно наддаване за продажба на общински имоти, с. Брусен

О Б  Я  В  А  
 
Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за продажба на общински имоти:
1. За поземлен имот с идентификатор 06598.502.277 с площ от 841 кв.м., съгласно Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Брусен, общ. Мездра, одобрени със Заповед  РД-18-927/18.12.2017 г., актуван с АЧОС № 4294/ 24.02.2021 г. с начална тръжна в размер на 3030,00 лв. без ДДС. Депозитът за участие е в размер на 303,00 лв.;
 
2. За поземлен имот с идентификатор 06598.502.278 с площ от 819 кв.м., съгласно Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Брусен, общ. Мездра, одобрени със Заповед РД-18-927/18.12.2017 г., актуван с АЧОС № 4295/ 24.02.2021 г. с начална тръжна цена в размер на 3000,00 лв. без ДДС. Депозитът за участие е в размер на 300,00 лв.;
 
3. За поземлен имот с идентификатор 06598.502.279 с площ от 772 кв.м., съгласно Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Брусен, общ. Мездра, одобрени със Заповед РД-18-927/18.12.2017 г., актуван с АЧОС № 4296/ 24.02.2021 г. с начална тръжна цена в размер на 2860,00 лв. без ДДС. Депозитът за участие е в размер на 286,00 лв.;
      Депозитите за участие в търга се внася по следната банкова сметка на Община Мездра: IBAN – BG82STSA93003325414500,  BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра.
    Търгът ще се проведе на 12.05.2021 г. от 09:30 часа в Община Мездра,  гр.Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27 в стая № 203,  на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 19.05.2021 г. в същия час, на същото място.
    Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
    Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
 
 
КМЕТ:
(Иван Аспарухов)
 
ХЧ/ХЧ
О Б  Я  В  А  
 
Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за продажба на общински имоти:
1. За поземлен имот с идентификатор 06598.502.277 с площ от 841 кв.м., съгласно Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Брусен, общ. Мездра, одобрени със Заповед  РД-18-927/18.12.2017 г., актуван с АЧОС № 4294/ 24.02.2021 г. с начална тръжна в размер на 3030,00 лв. без ДДС. Депозитът за участие е в размер на 303,00 лв.;
 
2. За поземлен имот с идентификатор 06598.502.278 с площ от 819 кв.м., съгласно Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Брусен, общ. Мездра, одобрени със Заповед РД-18-927/18.12.2017 г., актуван с АЧОС № 4295/ 24.02.2021 г. с начална тръжна цена в размер на 3000,00 лв. без ДДС. Депозитът за участие е в размер на 300,00 лв.;
 
3. За поземлен имот с идентификатор 06598.502.279 с площ от 772 кв.м., съгласно Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Брусен, общ. Мездра, одобрени със Заповед РД-18-927/18.12.2017 г., актуван с АЧОС № 4296/ 24.02.2021 г. с начална тръжна цена в размер на 2860,00 лв. без ДДС. Депозитът за участие е в размер на 286,00 лв.;
      Депозитите за участие в търга се внася по следната банкова сметка на Община Мездра: IBAN – BG82STSA93003325414500,  BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра.
    Търгът ще се проведе на 12.05.2021 г. от 09:30 часа в Община Мездра,  гр.Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27 в стая № 203,  на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 19.05.2021 г. в същия час, на същото място.
    Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
    Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
 
 
КМЕТ:
(Иван Аспарухов)
 
ХЧ/ХЧ
https://www.livechatalternative.com/