__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Общинският съвет реши Община Мездра да изтегли кредит за изграждането на покрит пазар в града

ObS_Mezdra_Sesiya_04.2021_01

Общинският съвет (ОбС) реши Община Мездра да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг, с цел финансиране на дейностите за реализиране на проект: „Реконструкция на покрит пазар и благоустрояване на околното пространство в гр. Мездра“. Максималният размер на дълга е 1 807 208 лв., а срокът за неговото погасяване – до 180 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит. Това решение бе взето на априлската сесия на местния парламент. 

ObS_Mezdra_Sesiya_04.2021_07

Проектът предвижда изграждане на две основни покрития на пазара с дължина по 36 м; оформяне на търговски пасажи (оси) и разполагане на търговски маси – по 24 търговски маси; обособяване на място за социални контакти и събития – сцена за публични прояви и малка водна площ; обособяване на зона за отдих и игри; подмяна на настилки; ново решение за осветлението на пазара и паркинга; осигуряване на ново решение за водоснабдяване и фонтан, както и канализация за обекта. Общата площ, която ще бъде реконструирана е 820 кв. м., а срокът за изпълнение на проекта – две години. 

ОбС промени характера на общинската собственост от публична в частна на четири сгради – две общежития, столова и постройка на допълващо застрояване, предоставени до преди година и половина безвъзмездно за управление на ПГ по МСС – гр. Мездра, а от м. октомври 2019 г. преминали за стопанисване и управление от Община Мездра. Мотивът за промяна характера на собствеността на тези сгради е, че те са престанали са имат предназначението, което са имали. Същевременно продължителен период от време не се използват по предназначение, което е довело до силно влошеното им експлоатационно състояние и необходимостта от значителен финансов ресурс за ремонт и поддръжка. 

На заседанието бяха приети отчет за първото тримесечие на тази година на „Екопроект“ ООД – Враца и беше определено как да гласува представителят на Община Мездра по точките от дневния ред на Общото събрание на „ВиК“ ООД – Враца и на Общото събрание на „Екопроект“ ООД – Враца, насрочени за 11.05.2021 г. 

Общинският съвет се разпореди и с пет имота – общинска собственост в землищата на селата Типченица, Ребърково и Брусен. Предоставени бяха и два земеделски имота от Общинския поземлен фонд в землището на с. Горна Кремена на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници. 

ObS_Mezdra_Sesiya_04.2021_09

На сесията положи клетва новоизбраният общински съветник от Местна коалиция „АБВ“ („Земеделски народен съюз“, „Воля“, „АБВ“) Тошко Стоянов. Той влиза на мястото на Мирослав Аспарухов, чиито правомощия бяха прекратени предсрочно от Общинската избирателна комисия поради избирането му за народен представител в 45-ото Народно събрание.