____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Община Мездра ще разкрие още две нови социални услуги след спечелен проект на обща стойност близо 1,8 млн. лева

_DSC4895

Община Мездра спечели Проект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в Община Мездра“ по Процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

Проектът е на общата стойност 1 783 092,68 лв., от които 1 515 628, 78 лв. европейско финансиране и 267 463,90 лв. национално съфинансиране, а срокът за неговото изпълнение – 30 месеца. 

07_Mezdra_Dneven tsentar_COP_2021

Основна цел на проекта е осигуряване на подкрепа за продължаване на процеса по деинституционализация чрез реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за деца, настанени в институции, вкл. за деца с увреждания и деца с потребност от постоянна медицинска грижа, гарантираща им живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване на територията на община Мездра. Създаване и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността, основани на нуждите на всяко дете. 

С проекта се цели да се осигури на децата с увреждания и на техните семейства право и достъп до качествена грижа и социални услуги в общността според индивидуалните им потребности. Новите социални услуги напълно съответстват на изискванията, заложени в Насоките за кандидатстване и в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. 

Чрез реализирането на проекта Община Мездра ще разкрие две нови социални услуги: 

1. Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Той ще предоставя комплекс от дейности и грижа в общността за децата с увреждания, с които ще се осигурят условия за тяхното обслужване през деня, отговарящо на потребностите им. Ползването на  социалната услуга ще даде възможност на родителите на деца с увреждания да се включат активно в обществения живот, да се реализират професионално, а така също да получат професионална подкрепа и помощ в грижата за техните деца. 

Дневният център ще бъде с капацитет 30 места за целодневна и почасова грижи за деца с увреждания до 18-годишна възраст и 60 консултативни услуги. 

2. Център за обществена подкрепа (ЦОП). Той ще предоставя комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. 

ЦОП-ът ще бъде с капацитет 100 консултативни случая, като в него ще се осигуряват услуги и за спешен прием на деца или деца и родител/лица, които полагат грижи за детето в случай на кризисна ситуация – 4 места за спешно настаняване. 

В двете социални услуги ще се бъде извършен подбор и назначен квалифициран персонал и специалисти за обезпечаване качественото предоставяне на социалните услуги: 

• в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства – 12 служители: ръководител – 0,5 бр., социален работник – 1 бр., медицинска сестра – 1 бр., специален педагог – 1 бр., рехабилитатор – 1 бр., психолог – 0,5 бр., логопед – 0,5 бр., възпитател – 2 бр., детегледач – 2 бр., готвач/помощник-готвач – 0,5 бр., хигиенист – 1 бр., касиер/домакин – 0,5 бр. и работник по поддръжката/шофьор – 0,5 бр. 

• в Център за обществена подкрепа – 20 служители: ръководител – 0,5 бр. социален работник – 4 бр., психолог – 3 бр., педагог – 3 бр., арттерапевт – 1 бр., логопед – 1 бр., социален сътрудник – 4,5 бр., медицинска сестра – 1 бр., хигиенист – 1 бр., касиер/домакин – 0,5 бр., работник по поддръжката/ шофьор – 0,5 бр. 

08_Mezdra_Dneven tsentar_COP_2021

В Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства ще се извършват следните дейности: 

• Рехабилитация и физиотерапия на потребителите; 

• Психологична интервенция (фамилна и индивидуална психотерапия); 

• Логопедични занимания; 

• Педагогическа подкрепа за възпитание и обучение; 

• Свободни дейности – арттерапия, занимателни игри и други; 

• Работа с родители – организиране и провеждане на групови срещи с родители и предоставяне на консултантски услуги; 

• Сензорна терапия/психо-сензорна терапия; 

• Осъществяване на лични контакти и придобиване на социални умения в приятелска обстановка, безопасна и приятна среда; 

• Предоставяне на храна; 

• Предоставяне на специализиран превоз. 

09_Mezdra_Dneven tsentar_COP_2021

В Център за обществена подкрепа ще се оказва психологическа подкрепа и консултиране на деца за: 

• възстановяване и подобряване на връзките им със семейството, развитие на умения за живот, справяне с агресия, трудно поведение, подобряване на взаимоотношенията с връстници, педагогическа подкрепа на деца, които срещат трудности в училище, подкрепа на семейството, 

• информиране и консултиране на родителите за: осигуряване на безопасна и сигурна среда за детето, повишаване на уменията им за полагане на добри грижи за детето, предотвратяване на риск от насилие, изготвяне и подаване на различни документи в местни и държавни институции, търсене и намиране на работа, 

• получаване на здравни услуги – избор на личен лекар, профилактични прегледи, необходимост от лечение в болница, възможностите за ползване на други услуги, както и осигуряване на спешен прием на деца или деца и родител/лица, които полагат грижи за детето в случай на кризисна ситуация – 4 места за спешно настаняване. 

По проекта ще бъде закупено ново специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания – автомобил за 6 пътници, водач и 2 места за инвалидни колички.