____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ЗАПОВЕД N 1139

гр. Мездра 18.12.2006 год.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.195 ал.5 от ЗУТ и Протокол №7 /21.11.2006 год.

ОДОБРЯВАМ:
Решение от протокол N7/21.11.2006 година на комисията по чл. 195, ал.4 от ЗУТ при Община Мездра, с което се предлага строежа- двуетажна паянтова необитаема сграда находящ се в УПИ VII, пл.№ 75 кв. 10 по плана на с. Очин дол, одобрен със Заповед № 2124/1936 год. собственост на н-ци Павел Панчев Павлов, да бъде премахнат в срок определен със следваща заповед за премахване.

Настоящата заповед да се доведе до знание на собствениците /наследниците/ за сведение.

Заповедта подлежи на обжалване чрез община Мездра пред Окръжен съд Враца в 14 – дневен срок от съобщаването и, съгласно чл.215 ЗУТ.

КР/КР

Публикувана 07.02.2007

https://www.livechatalternative.com/