Търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за група гаражи в гр. Мездра

1. група от 9 гаражни клетки, всяка със застроена площ от 18 кв.м в гр. Мездра , кв.71,ул. „Г.Димитров” № 21, представляващ част от УПИ ХII, пл.№ 965,966 и 967 , съгласно АОС № 687/01.03.2007г.
2. група от 3 гаражни клетки, всяка със застроена площ от 16,5 кв.м в гр. Мездра , част от парцел IV в кв.84-А,ул. „Индустриална” , съгласно АОС № 688 /05.03.2007г.

Търгът ще се провебе в Община Мездра на 29 .05. 2007 г. от 9.00 часа в Община Мездра , стая № 202. Втора дата – 05.06. 2007 г. в същия час и място. Последващи дати – всеки вторник при останали свободни гаражни клетки , след втората обявена дата при подадени молби за участие от евентуални кандидати.

В търга се допуска да участват собственици на жилища в гр. Мездра, които не притежават друг гараж на територията на града.

Тръжната документация се закупува в стая 104 на Общината срещу 30.00 лева, платими в брой.
Срок за представяне на документите за участие – до деня предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа.
За допълнителна информация: тел: 92677