____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот в с. Типченица

Продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот в с. Типченица , включващ Първи етаж от сграда с БЗП 176 кв.м и Първи етаж от сграда- общежитие с БЗП 190 кв.м , реализирани в УПИ VII , пл.№ 158 в кв.14 по плана на селото.
Търгът ще се проведе на 29.05. 2007 г. от 10.00 часа в Община Мездра . Втора дата – 05.06 . 2007 г в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа .
Тръжна документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 104-А на общината .

https://www.livechatalternative.com/