____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ЗАПОВЕД N 1147

гр.Мездра 21.12.2006год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.195 ал.5 от ЗУТ и Протокол №8 /28.11.2006 год.

О Д О Б Р Я В А М:

Решението от протокол N8/28.11.2006год. на Комисията по чл.195, ал.4 от ЗУТ при Община Мездра, с което се предлага строежа – паянтова сграда находяща се в УПИ IV, пл.№ 512, кв. 48а по плана на с. Долна Кремена, одобрен със Заповед № 2383/07.07.1959год., собственост на н-ци Верка Рашкова Петринска, да бъде премахнат в срок определен със следваща заповед за премахване.

Настоящата заповед да се доведе до знание на собствениците /наследниците/ за сведение.

Заповедта подлежи на обжалване чрез община Мездра пред Окръжен съд Враца в 14 – дневен срок от съобщаването и, съгласно чл.215 от ЗУТ.

КР/КР КМЕТ:
/Иван Аспарухов/

публикувана на 02.07.2007

https://www.livechatalternative.com/