____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Мездра съобщава, че със Заповед №464/13.07.2012 год. на кмета на Община Мездра е допуснато изработване на ПУП – ПРЗ в обхвата на концесионната площ определена съгласно координатен регистър на точките по КВС на землището на с. Горна Кремена за промяна предназначението на земеделска земя за кариера за добив на скално – облицовъчни материали.

Заповедта

може да се обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението чрез Община Мездра по реда и условията на АПК и чл.215 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Враца.

https://www.livechatalternative.com/