____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Мездра съобщава, че със Заповед №485/01.08.2012 год. на кмета на Община Мездра е допуснато изработване на ПУП – ПП за ел. захранване на Фотоволтаична електроцентрала в ПИ №006003 в землището на с. Моравица в обхват: ПИ №006003, ПИ №002282 и ПИ №000015 в землището на с. Моравица.

Заповедта може

да се обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението чрез Община Мездра по реда и условията на АПК и чл.215 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Враца.

https://www.livechatalternative.com/