____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Мездра съобщава, че със Заповед №487/01.08.2012 год. на кмета на Община Мездра е допуснато изработване на КПИИ за УПИ VІ, пл.№1499, кв. 50а по плана на гр. Мездра - индустриална зона – изток за изграждането на "Електроцентрала с комбиниран цикъл, работеща чрез термична газификация на биомаса с мощност 1 MW".

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението чрез Община Мездра по реда и условията на АПК и чл.215 от ЗУТ пред

Административен съд – гр. Враца.

https://www.livechatalternative.com/