Обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Мездра съобщава, че със Заповед №491/03.08.2012 год. на кмета на Община Мездра е допуснато изработване на КПИИ във връзка с изграждане на "Електрозахранване, кабелни линии 20kV, КТП 630 kVA 20/0,4 kV на кариера за скално – облицовъчни материали – варовици от находище "Дионисо – 2" в обхвата на ПИ №015103, местност "Осеня", ПИ №015087 и ПИ №015094, местност "Тихова глава", и ПИ №015089 в землището на с. Горна Кремена.

Заповедта

може да се обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението чрез Община Мездра по реда и условията на АПК и чл.215 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Враца.