____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление по чл.128, ал.1 от ЗУТ

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Мездра съобщава, че със Заповед №492/03.08.2012 год. на кмета на Община Мездра е допуснато изработване на ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ №022024 и ПИ №022021, местност "Зад могилата" в землището на с. Брусен за промяна предназначението

на земята с цел разширяване на пътно – транспортна база, находяща се в ПИ №000020 и изграждане на склад за строителни материали и автоработилница.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението чрез Община Мездра по реда и условията на АПК и чл.215 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Враца.

https://www.livechatalternative.com/