З А П О В Е Д N 1179

гр.Мездра 27.12. 2006год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.195 ал.5 от ЗУТ и Протокол №9 /05.12.2006 год.

О Д О Б Р Я В А М:

Решението от протокол N9/05.12.2006год. на Комисията по чл.195, ал.4 от ЗУТ при Община Мездра, с което се предлага строежа – паянтова жилищна сграда находяща се в УПИ IV пл.№ 30, кв. 5 по плана на с.Боденец, одобрен със Заповед № 276/12.06.1992год., собственост на наследници на Дино Стефанов, да бъде премахнат в срок определен със заповедта за премахване.

Настоящата заповед да се доведе до знание на собствениците /наследниците/ за сведение.

Заповедта подлежи на обжалване чрез община Мездра пред Окръжен съд Враца в 14 – дневен срок от съобщаването и, съгласно чл.215 от ЗУТ.

КР/КР КМЕТ:
/Иван Аспарухов/

публикувана на 02.07.2007