____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за публично обсъждане на годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Мездра за 2020 г.

Уважаеми дами и господа,
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 42 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра, каня гражданите на общината, кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена и на граждански сдружения и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.
 
Обсъждането ще се проведе комбинирано, съгласно приетите в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на община Мездра нови правила за провеждане на публично обсъждане в условията на извънредни обстоятелства последния ред:
•     Неприсъствено — формулярът за неприсъствено участие в публичното обсъждане е публикуван на електронният адрес на общината www.mezdra.bg ,на хартиен формуляр може да получите в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Мездра, ул. „Христо Ботев“№ 27.
•     На 14.09.2021 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Мездра, поетапно с кметовете и кметските наместници на населени места, с представители на сферата на образованието, с представители на социалната сфера и ОП „Чистота“.
Обсъждането ще се проведе при спазване на актуалните към датата на провеждането противоепидемични мерки съгласно чл. 63 от Закона за здравето.
Материалите за обсъждането са публикувани на официалната интернет страница на Община Мездра.
Предоставяне на писмени становища и изразяване на обществено мнение може да се правят посредством официалната електронна поща e-mail: mezdra@mail.bg, в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27 и в кметствата по населени места до датата на обсъждането.