____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Кметът на Мездра присъства на първа копка на един от обектите по Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Враца”

ViK_Vratsa_Proekt_Izgrazhdane_Infrastruktura_Parva kopka_Byla Slatina_2021_01

В рамките на Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца” в Бяла Слатина се състоя официална церемония „Първа копка“ на обект „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Бяла Слатина“. Проектът се реализира от „ВиК” ООД – Враца с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз (ЕС) и на държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. 

ViK_Vratsa_Proekt_Izgrazhdane_Infrastruktura_Parva kopka_Byla Slatina_2021_05

На церемонията присъстваха областният управител на Враца Иван Сълов, който е и председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца, кметовете на общините Враца, Мездра, Козлодуй и Бяла Слатина Калин Каменов, Иван Аспарухов, Маринела Николова и инж. Иво Цветков, управителят на „ВиК“ ООД – Враца Ангел Престойски, представители на изпълнители на строителните обекти по проекта и др. 

ViK_Vratsa_Proekt_Izgrazhdane_Infrastruktura_Parva kopka_Byla Slatina_2021_08

По време на събитието бяха представени финансовите параметри на проекта, неговите общи и специфични цели, както и заложените дейности за изпълнение. 

ViK_Vratsa_Proekt_Izgrazhdane_Infrastruktura_Parva kopka_Byla Slatina_2021_09

Проектът е на обща стойност 50 019 303,65 лв., от които 30 895 256,55 лв. съфинансиране от Кохезионния фонд на ЕС, 5 452 104,11 лв. съфинансиране от държавния бюджет и 13 671 942.99 лв. съфинансиране от „ВиК“ ООД – Враца. 

Продължителност на проекта е 49 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за безвъзмездна финансова помощ, т. е. до 18 януари 2024 г. 

Проектът включва: 

• Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 13 000 куб. м до НР 6 200 куб. м с дължина 0,785 км; 

• Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа в гр. Враца – 23,025 км, в гр. Мездра – 8,27 км, в гр. Козлодуй – 12,218 км и в гр. Бяла Слатина – 10,478 км; 

• Доизграждане на канализационна мрежа в агломерация Враца – 3,946 км, в агломерация Мездра – 0,878 км и реконструкция на 0,970 км канализационна мрежа, в агломерация Козлодуй – 11,411 км, в агломерация Бяла Слатина – 6,505 км и изграждане на нови канализационни клонове за битови води в северната зона на града. 

• По компонент „Пречистване“ в ПСОВ – Враца ще бъде изграден навес върху изсушителни полета, а в ПСОВ – Козлодуй – площадка с навес за временно съхранение на обезводнена утайка. 

Общите цели на проекта са: 

• Постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО, Директива 98/83/ЕО, Директива 2013/51/ЕВРАТОМ и Директива 2000/60/ЕО, 

 • Подобряване качеството на живот на населението и повишаване нивото на предоставяните услуги, 

• Намаляване на загубите на вода и оптимизация на експлоатационните разходи на ВиК-а оператора, 

• Намаляване на риска от замърсяване на водни басейни чрез увеличаване на ефективността при събирането на отпадъчни води, отвеждане и пречистване, 

• Намаляване на риска от замърсяване на подземни води чрез увеличаване на ефективността при събирането на отпадъчни води, отвеждане и пречистване, 

• Изготвяне на стратегия за обезвреждане на утайки от пречистване на отпадъчни води, 

• Подобряване на екосистемите и биоразнообразието в ареала на водните басейни и подземните водни басейни, 

• Намаляване на здравния риск за населението, 

• Намаляване на количеството на инфилтрираните и ексфилтрираните отпадъчни води на вход ПСОВ, 

• Предотвратяване затруднения при експлоатацията на ПСОВ, респективно – предотвратяване нарушаване изискванията на Директива 91/271/ЕИО. 

Специфичните цели на проекта са: 

* По Компонент „Водоснабдяване“: 

• По-добро функциониране и управление на елементите на водоснабдителната система, 

• Осигуряване непрекъснато подаване на вода с необходимото качество и количество, 

• Осигуряване по-добро функциониране и управление на елементите на водоснабдителната система – намаляване загубите на вода с 9 445 123,11 m3/год., намаляване техническите загуби на вода в разпределителната мрежа с 3 701 481 м3/год. за агломерациите, в които ще се извършат инвестициите; 

* По Компонент „Канализация“: 

• Осигуряване на необходимите условия за повишаване нивото на присъединеност на генерираното натоварване: замърсителни товари, свързани към канализационната мрежа/ общо генерирано натоварване (ДПГОВ, чл. 2(5) ще се повиши, както следва: за агломерация Враца – от 99.3% на 99.6%, за агломерация Мездра – от 98.5% на 99.7%, за агломерация Козлодуй – от 77% на 99.5% и за агломерация Бяла Слатина – от 80% на 100%. 

• Намаляване на количеството на инфилтрираните и ексфилтрираните отпадъчни води на вход ПСОВ; 

• Намаляване на замърсяванията, вследствие на нерегламентирани зауствания в реки и дерета на непречистени отпадъчни води.

* По Компонент „Пречистване на отпадъчни води“: 

• Изграждане на площадка за временно съхранение на обезводнена утайка на ПСОВ – Козлодуй, без тези действия да нарушават целостта и експлоатацията на станцията; 

• Изграждане на навес върху изсушителни полета (2 бр.) за временно съхранение на обезводнена утайка на ПСОВ – Враца.