____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Покана за провеждане на консултации за определяне на съставите на СИК/ПСИК в община Мездра за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 г.

Parlamentarni izbori 2021_Baner

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“,
КП „ГЕРБ-СДС“,
КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“,
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“,
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И  СВОБОДИ“,
КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“
 
ДО
ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ
 
 
П О К А Н А
за провеждане на консултации за определяне на съставите на СИК/ПСИК в община Мездра за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021 г.
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 
С Указ №245 от 14.09.2021 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г.) на Президента на Република България и Решение на НС от 02.09.2021 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 03.09.2021 г.) е насрочена датата 14 ноември 2021 г. за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за Народно събрание.
На основание  чл. 91, чл. 92, чл. 9, ал. 6 от Изборния Кодекс (ИК), във връзка с Решение №644-ПВР/НС/ 29.09.2021 г. на ЦИК, Решение №16-ПВР/НС / 01.10.2021 г. и Решение №17-ПВР/НС/ 01.10.2021г. на РИК – Враца, отправям настоящата покана към представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 46-ото Народно събрание, както и към представителите на партии и коалиции, които не са парламентарно представени, за участие в консултации за определяне на съставите на СИК и ПСИК за избиратели с трайни увреждания в община Мездра на   08.10.2021 г. (петък) от 11.00 часа.
Консултациите са публични и ще се проведат в кабинета на Кмета на община Мездра, в сградата на Община Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, ет. 2, стая 204, при спазване на противоепидемичните мерки, определени от Министъра на здравеопазването.
Поканените партии и коалиции да подготвят и представят необходимите документи, съгласно Решение №644-ПВР/НС/ 29.09.2021 г. на ЦИК, както следва:
а) писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа:
-   наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
-   имената и ЕГН на предложените лица;
-   длъжността в комисията, за която се предлагат;
-   образование, специалност;
-   телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-oто Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК/ПСИК, когато правомощията на член на СИК/ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК/ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.
 
За проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват, направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите.
Протоколът се подписва от всички участвали в консултациите лица.
Неподписването на протокола от участвал в консултациите упълномощен представител на партия или коалиция води до липса на постигнато съгласие за съставите на СИК/ПСИК на територията на общината.
 
РИК – Враца със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК/ПСИК, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както и разпределението на местата в СИК/ПСИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на