____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през октомври 2012 г.

За приемане на служба на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти на основание заповед № ОХ-541/07.08.2012 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности във военните формирования на видовете въоръжени сили, които да се заемат чрез провеждане на конкурс в СВ, ВВС и ВМС, както следва.
1. Конкурсите ще се проведат по документи в съответното военно формирование, при спазване на изискванията на ЗРВСРБ и ППЗРВСРБ .
1.1. Кандидатите за участие в конкурс да отговарят на следните изисквания:
1.1.1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
1.1.2. да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
1.1.3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
1.1.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
1.1.5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
1.1.6. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
1.1.7. да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв.
1.2. Кандидатите могат да заявят три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования.
2. Срок за провеждане на конкурсите – до 16.10.2012 г.
2.1. Срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв във военните окръжия, областните военни отдели и отдел „Столичен” – до 27.09.2012 г. включително.
2.2. Срок за получаване на документите на кандидатите за служба в доброволния резерв във военното формирование провеждащо конкурса – до 09.10.2012 г.

3. Кандидатите за участие в конкурса да подадат заявление до съответните началници на военни окръжия, областните военни отдели/отдел „Столичен” и офисите им в общините/районите по постоянен адрес, с приложени към него:
3.1. автобиография;
3.2. заверени копия от диплома за завършено образование и/или свидетелство за квалификация;
3.3. декларация за наличие/липса на трудово или служебно правоотношение и копие на документ за трудов стаж (ако има такъв);
3.4. етапна епикриза от личния лекар и личен амбулаторен картон;
3.5. документ от психо-диспансер по местоживеене, удостоверяващ психическото здраве;
3.6. свидетелство за съдимост;
3.7. декларация, че нямат друго гражданство освен българското;
3.8. служебна бележка от Националната следствена служба, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
3.9. свидетелство за завършен курс по начална и/или специална военна подготовка и копие от военна книжка (за тези, които притежават);
3.10. декларация, че желаят да бъдат приети на служба в доброволния резерв с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в резерва (ако имат такова);
3.11. декларация, че е съгласен да участва в операции или мисии извън страната;
3.12. други документи съобразно изискванията на длъжността, за която кандидатстват.

          За  информация тел.0910/ 9 23 56 и  092/ 62 40 44

Свали Списък на длъжностите за резервисти в pdf формат

https://www.livechatalternative.com/