До „Покрован Джи Ем Би Ейч“ ЕООД

Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК
Акт за установяване на задължения към Община Мездра
№ 619-1/28.09.2021 година
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 дневен срок, от публикуване на настоящето съобщение, в стая № 305 на община Мездра от 8.00 -12.00 ч и от 13.00-17.00ч, при мл.експерт „Ревизии и проверки” П. Вълкова-Симеонова
за връчване на АУЗ №619-1/28.09.2021 година.
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
Дата на публикуване на таблото на входа на общината и в интернет страницата на община Мездра 
mezdra.bg    22.10.2021 година
                   Дата на сваляне: 08.11.2021 година