____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – гараж

О Б Я В А  

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
Самостоятелен обект в сграда – гараж с идентификатор 47714.500.2022.2.16 с площ от 16,68 кв. м. съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Мездра, актуван с АЧОС № 4072/30.01.2020 г. с административен адрес:    гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 29а с начална цена от 33,36 лв.                 (с включено ДДС) на месец. Депозитът за участие е 33,36 лв. (с ДДС) 100% от началната тръжна цена и се внася по сметка на Община Мездра в Банка „ДСК” ЕАД – IBAN-BG82STSA93003325414500, BIC STSABGSF, банка ДСК – клон Мездра.
.
 Самостоятелен обект в сграда – гараж с идентификатор 47714.500.2022.1.4 с площ от 18,92 кв. м. съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Мездра, актуван с АЧОС № 3677/ 15.01.2019 г. с административен адрес: гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 29а с начална цена от 37,84 лв.             (с включено ДДС) на месец. Депозитът за участие е 37,84 лв. (с ДДС) 100% от началната тръжна цена и се внася по сметка на Община Мездра в Банка „ДСК” ЕАД – IBAN-BG82STSA93003325414500, BIC STSABGSF, банка ДСК – клон Мездра.

Срокът за отдаване под наем на гаражите е 5 (пет) години.
Търгът ще се проведе на 09.11.2021 г. от 10,30 часа в Община Мездра.   Втора дата – 16.11.2021 г. в същия час и място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня, предхождащ провеждането на търга 08.11.2021 г. до 15:00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга са получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон +359889465290.


                    
КМЕТ:
(Иван Аспарухов)
 
хч/хч
https://www.livechatalternative.com/