____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за провеждането на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот

О Б Я В А  
 
Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти:

1.1 Поземлен имот с идентификатор 49031.501.493 с площ от 948 кв. м., съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Моравица, общ. Мездра, одобрени със Заповед РД-18-930/18.12.2017 г., актуван с АЧОС  № 4490 /20.08.2021 г. с начална тръжна в размер на 6 660,00 лв. без ДДС. Депозит за участие е в размер на 666,00 лв.;

      Депозитите за участие в търга се внася по следната банкова сметка на Община Мездра: IBAN – BG82STSA93003325414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра.
    Търгът ще се проведе на 09.11.2021 г. от 10:00 часа в Община Мездра, гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27 в стая № 203, на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 16.11.2021 г. в същия час, на същото място.
    Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
    Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
https://www.livechatalternative.com/