____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

СЪОБЩЕНИЕ

Община Мездра съобщава, че със Заповед №726/16.07.2007год. на кмета на Община Мездра, е одобрено изменението на действащия ЗРП /ПУП/ на гр.Мездра, одобрен със Заповед № 111/20.02.1989год. в обхват – план за регулация /ПР/ за проектна обслужваща улица м/у о.к. 254а и о.к. 254б в кв. 68.
Планът за изменението се намира в Община Мездра, ул.”Христо Ботев” № 27 , стая 107.
Заинтересуваните лица, собственици на УПИ ІХ-1392, УПИ Х-1393, УПИ ХІ-1394, УПИ ХІІ-1395, УПИ ХІІІ-1396 и УПИ ХІV-1397 в кв.68 могат да прегледат плана.
Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на обявяване на съобщението чрез Община Мездра до Врачански административен съд, по реда и условията на Административнопроцесуалния кодекс и чл.215, ал. 1 от Закона за устройство на територията

Публикувано на 08.10.2007 г.

https://www.livechatalternative.com/